Tabela opłat – zmiany

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie, w dniu 6 września 2023 r. ustawy  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zmieniają się regulacje zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podwyższenia opłat za studia. Artykuł 80 ust. 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234): otrzymuje brzmienie:

„Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.”.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku wyniósł 11,4% w związku z tym wszystkie opłaty za usługi edukacyjne zostają podniesione o 11,4 %.

Aktualną wysokość opłat na studiach  pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od 1 marca 2024 roku określa tabela opłat.

 

Zarządzenie Rektora