Image Alt

Stypendia

Zasady przyznawania wniosków

 1. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na semestr studiów lub cały rok studiów.
 2. Stypendia wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, gdy kształcenie trwa dwa semestry i przez okres do 5 miesięcy, gdy kształcenie trwa jeden semestr.
 3. Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.
 4. Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.
 5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach, może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 6. Student może otrzymywać jednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 7. Stypendium nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra oraz studentowi, który posiada tytuł zawodowy licencjata i ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 8. Studenci, którzy     powtarzają     semestr     studiów lub   oczekują     na     powtarzanie     semestru     studiów, jak i studenci, którzy wznowili studia, mogą otrzymywać za dany semestr wyłącznie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej, składa wniosek na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.
 10. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, uczelnia wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
 11. Komplet wymaganych dokumentów – wypełnione i podpisane wnioski o stypendium oraz oświadczenia i inne dokumenty, należy złożyć osobiście w dziekanacie ANS lub przesłać na adres:
  Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
  ul. Petuniowa 9, 53-238 Wrocław
  z dopiskiem; „stypendium”

Termin składania wniosków:

do 31 października na cały rok akademicki lub semestr zimowy do 28 lutego na semestr letni

Szczegółowe informacje: 

Regulamin stypendialny ANS Wrocław

Jednostką odpowiedzialną za rozliczanie stypendiów w ANS jest dział księgowości: księgowosc@naukistosowane.edu.pl

Załączniki z opisem:

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą otrzymać wyłącznie studenci, którzy złożą wniosek o to stypendium.

Student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu:

 • uzyskania wysokiej średniej ocen
 • innych osiągnięć naukowych
 • osiągnięć artystycznych
 • osiągnięć sportowych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 • uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
 • zaliczył kolejny rok studiów zgodnie z planem i programem studiów oraz złożył indeks w terminie określonym w Regulaminie studiów uczelni

Zasady udzielania stypendiów rektora dla najlepszych studentów:

 • Średnia ocen kwalifikująca do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, ustalana jest w każdym roku akademickim i jest inna dla każdego kierunku.
 • Wysokość stypendium liczona jest w następujący sposób: całościowa kwota dotacji przeznaczona na stypendium rektora, podzielona przez ilość złożonych wniosków studentów.

Środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.

W przypadku przerwy między studiami pierwszego (licencjackie) a drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) student nie może ubiegać się o stypendium rektora na rok akademicki w którym podejmuje studia.

Dokumentem kwalifikującymi do wystąpienie o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest złożenie wniosku: Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 7 lub Załącznik nr 8.

Wnioski do pobrania:

Semestr letni

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Uczelnia na wniosek i w imieniu studenta,  występuje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Student do działu księgowości zgłasza informację o chęci ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Dział księgowości odpowiedzialny jest za przygotowanie wniosku w imieniu studenta. 

Student w danym roku akademickim może otrzymać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Kontakt dla studentów chcący wystąpić o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: ksiegowosc@naukistosowane.edu.pl

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Próg dochodu ustalony przez Rektora w porozumieniu z samorządem studenckim to 1294,40 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Student o dochodzie powyżej 1294,40 zł na osobę w rodzinie, nie może otrzymać stypendium socjalnego.

Dokumentem kwalifikującymi do wystąpienie o stypendium socjalne są aktualne zaświadczenia o dochodzie oraz złożenie wniosku Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami A-C

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością:

 • może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu
 • może być przyznane także w trakcie roku akademickiego
 • przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby uprawnionej (studenta)

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta, liczby złożonych wniosków oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnością.

Dokumentem kwalifikującymi do wystąpienie o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz złożenie wniosku Załącznik nr 4

Wnioski do pobrania:

Semestr letni:

Zapomogi

Zapomogę może uzyskać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, takich jak:

 • nieszczęśliwy wypadek studenta;
 • poważna choroba studenta, dziecka studenta, rodziców studenta, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a choroba wymaga zakupu drogich leków lub sprzętu medycznego. Kryterium kwalifikującym jest zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • śmierć członka najbliższej rodziny, np. dziecka, małżonka, rodziców – na których utrzymaniu student pozostaje
 • klęska żywiołowa, tj. pożar, powódź
 • inna trudna sytuacja losowa

Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Student składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Dokumentem kwalifikującymi do wystąpienia o zapomogę są: zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, zaświadczenie z policji, zaświadczenie ze straży pożarnej lub inne dokumenty potwierdzające zasadność złożenia wniosku o zapomogę oraz złożenie wniosku Załącznik nr 5

Wniosek do pobrania: