Image Alt

Stypendia

Zasady przyznawania wniosków

 1. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na semestr studiów lub cały rok studiów.
 2. Stypendia wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, gdy kształcenie trwa dwa semestry i przez okres do 5 miesięcy, gdy kształcenie trwa jeden semestr. 
 3. Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta. 
 4. Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.
 5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach, może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 6. Student może otrzymywać jednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
 7. Stypendium nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra oraz studentowi, który posiada tytuł zawodowy licencjata i ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 
 8. Studenci,   którzy     powtarzają     semestr     studiów  lub   oczekują     na     powtarzanie     semestru     studiów,  jak i  studenci którzy wznowili studia, mogą otrzymywać za dany semestr wyłącznie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej, składa wniosek na odpowiednim formularzu , stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.
 10. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, uczelnia wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie  7 dni. 
 11. Komplet wymaganych dokumentów – wypełnione i podpisane wnioski o stypendium oraz  oświadczenia i inne dokumenty,  należy złożyć osobiście w dziekanacie ANS  lub przesłać na adres:
  Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
  ul . Petuniowa 9, 53-238 Wrocław
  z dopiskiem; „ stypendium”

Termin składania wniosków:

do 31 października na cały rok akademicki lub semestr zimowy do 28 lutego na semestr letni

Szczegółowe informacje: 

Regulamin stypendialny ANS Wrocław

Jednostką odpowiedzialną za rozliczanie stypendiów w ANS jest dział księgowości: księgowosc@naukistosowane.edu.pl

Załączniki z opisem:

Załączniki z opisem: 

Semestr letni

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów  mogą otrzymać wyłącznie studenci, którzy złożą wniosek o to stypendium.  

Student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu:  

 • uzyskania wysokiej średniej ocen
 • innych osiągnięć  naukowych
 • osiągnięć artystycznych
 • osiągnięć sportowych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 • uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
 • zaliczył kolejny rok studiów zgodnie z planem i programem studiów oraz złożył indeks w terminie określonym w Regulaminie studiów uczelni

Zasady udzielania stypendiów rektora dla najlepszych studentów: 

 • Średnia ocen kwalifikująca do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, ustalana jest w każdym roku akademickim i jest inna dla każdego kierunku. 
 • Wysokość stypendium liczona jest w następujący sposób:  całościowa kwota dotacji przeznaczona na stypendium rektora, podzielona przez ilość złożonych wniosków studentów. 

Środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku. 

W przypadku przerwy między studiami pierwszego (licencjackie) a drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) student nie może ubiegać się o stypendium rektora na rok akademicki w którym podejmuje studia.

Dokumentem kwalifikującymi do  wystąpienie o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest złożenie wniosku:  Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 4. 

Wnioski  do pobrania: 

Semestr letni

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Uczelnia na wniosek i w imieniu studenta,  występuje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Student do działu księgowości zgłasza informację o chęci ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Dział księgowości odpowiedzialny jest za przygotowanie wniosku w imieniu studenta. 

Student w danym roku akademickim może otrzymać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Kontakt dla studentów chcący wystąpić o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: ksiegowosc@naukistosowane.edu.pl

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.

Próg dochodu ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Student o dochodzie powyżej 1051,7 zł na osobę w rodzinie, nie może otrzymać stypendium socjalnego. 

Dokumentem kwalifikującymi do  wystąpienie o stypendium socjalne są  aktualne zaświadczenia  o dochodzie oraz złożenie wniosku Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami A-C

Wnioski do pobrania:

Semestr letni

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością: 

 • może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu
 • może być przyznane także w trakcie roku akademickiego
 • przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby uprawnionej (studenta)

Wysokość stypendium  uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta, liczby złożonych wniosków oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnością.  

Dokumentem  kwalifikującymi do  wystąpienie o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością jest  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz złożenie wniosku Załącznik nr 5

Wnioski do pobrania: 

Semestr letni:

Zapomogi

Zapomogę może uzyskać student, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, takich jak: 

 • nieszczęśliwy wypadek studenta;
 • poważna choroba studenta, dziecka studenta, rodziców studenta, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a choroba wymaga  zakupu drogich leków lub sprzętu medycznego. Kryterium kwalifikującym jest zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • śmierć członka najbliższej rodziny, np. dziecka, małżonka, rodziców –  na których utrzymaniu student pozostaje
 • klęska żywiołowa, tj. pożar, powódź
 • inna  trudna sytuacja losowa

Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Student składa  wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego. 

Dokumentem  kwalifikującymi do  wystąpienie o zapomogę są: zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, zaświadczenie z policji, zaświadczenie ze straży pożarnej lub inne dokumenty potwierdzające zasadność złożenia wniosku o zapomogę oraz złożenie wniosku Załącznik nr 6

Wniosek do pobrania: