Image Alt

Administracja

studia pierwszego stopnia

opis kierunku

Administracja

I stopień

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują absolwenta do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Nauka na tym kierunku  gruntuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrabia w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi styka się student w przyszłej  pracy zawodowej.

Poziom

Studia I stopnia

Czas trwania

3 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Specjalność

Administracja rządowa i samorządowa

1.

Specjalność Administracja rządowa i samorządowa skierowana jest do przyszłych urzędników administracji publicznej i samorządowej, urzędników służby cywilnej
w administracji krajowej i zagranicznej, urzędników firm konsultingowych, przedsiębiorstw. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla, jest przepustką do świata polityki, ekonomii oraz działalności społecznej w sektorze publicznym i prywatnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu prawa, które określa funkcjonowanie administracji publicznej oraz procedur, według których realizowane są czynności urzędowe. Student zyskuje jasność w zakresie podziału kompetencji pomiędzy państwowymi organami centralnymi a lokalnymi, poznaje narzędzia kontroli i audytu oraz zyskuje wiedzę na temat zamówień publicznych i funduszy Unii Europejskich. Dobra znajomość procedur i przepisów z zakresu administracji pozwala na skalowanie działań biznesowych – szczególnie w kontekście pozyskania funduszy publicznych czy udziału w postępowaniach publicznych.

Specjalność

Administracja celno-skarbowa

2.

Specjalność Administracja celno-skarbowa pozwala na uzyskanie umiejętności i kompetencji do pracy w administracji skarbowej, w kancelariach prawniczych i podatkowych, w doradztwie, korporacjach finansowych, biurach rachunkowych oraz w administracji rządowej i samorządowej. Studenci zapoznają się z systemem podatkowym i celnym w Polsce oraz relacjami zachodzącymi między krajowym, międzynarodowym oraz wspólnotowym prawem podatkowym i celnym, poznają problematykę funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery (sektor bankowy, gospodarczy) oraz nabywają zaawansowaną wiedzę z prawa administracyjnego. Przygotowany w ten sposób absolwent nabywa umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

Specjalność

Zarządzanie w biznesie i administracji

3.

Specjalność Zarządzanie w biznesie i administracji przygotowuje do zarządzania własnym przedsiębiorstwem, działem dowolnej organizacji lub do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej i do sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym. Studenci poznają zasady regulujące funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, gospodarkę budżetową w administracji oraz warunki i przepisy regulujące zamówienia publiczne, a także poznają sprawdzone metody zarządzania ludźmi i budżetami, zasady komunikacji z klientami oraz partnerami. Przygotowany w ten sposób absolwent sprawnie porusza się w gąszczu przepisów regulujących funkcjonowanie administracji i biznesu,  nabywa umiejętności samodzielnego prowadzenia wielu procesów administracyjnych oraz gotowy jest do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Specjalność

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala na uzyskanie umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach. Studenci nabywają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju kadr oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu w warunkach zmian. Przygotowany w ten sposób absolwent może podjąć pracę w środowisku wewnątrzorganizacyjnym w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w organizacjach różnych sektorów, wspierając rozwój kapitału ludzkiego.  

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!