Image Alt

Regulamin studiów

Regulamin – wersja do druku

Regulamin Studiów

Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu

przyjęty Uchwałą Nr 3 Senatu Uczelni z dnia 30 sierpnia 2022r.

 

1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu, zwanej dalej „ANS” lub „uczelnią”, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów.
 2. Przełożonym studentów jest Rektor. Rektor sprawuje ogólny nadzór nad naborem na studia, procesem dydaktycznym i przebiegiem studiów.
 3. Przyjęcie na studia następuje poprzez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się lub przeniesienie z innej uczelni. Zasady i warunki przyjęcia na studia określają Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), Statut uczelni, niniejszy regulamin oraz inne dokumenty wewnętrzne uczelni.
 4. Przepisy regulaminu stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia – realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 5. W sprawach objętych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmuje Dziekan, jeżeli nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 6. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Rektor.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria lub inne zajęcia, określone w planie studiów,
 2. egzaminator/egzaminujący – nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z danego przedmiotu oraz /lub przeprowadzający egzamin lub zaliczenie przedmiotu,
 3. promotor – nauczyciel akademicki pod kierunkiem, którego jest przygotowywana praca dyplomowa,
 4. program studiów – efekty uczenia się i opis procesu prowadzącego do ich uzyskania, wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację z podziałem na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów oraz liczby ECTS,
 5. rozkład zajęć – wykaz przedmiotów i terminy ich realizacji,
 6. plan sesji egzaminacyjnej – terminy egzaminów i zaliczeń,
 7. profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa punktów ECTS obejmuje zajęcia praktyczne,  
 8. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 9. Regulamin – Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu.

§ 2

 1. Zasady i tryb przyjęcia na studia w drodze rekrutacji uchwala corocznie Senat Uczelni.
 2. Przyjęcie w poczet studentów uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
 3. Student składa ślubowanie o treści:
  „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta”.
 4. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz na wniosek także legitymację elektroniczną, tzw. „mLegitymację”.
 5. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw
  i obowiązków studenta.

2. Organizacja studiów

§ 3

 1. Rok akademicki rozpoczyna się w dniu 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach zajęcia kolejnego roku akademickiego na studiach niestacjonarnych mogą rozpocząć się przed 1 października.
 3. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni.
 4. Organizację roku akademickiego (czas trwania zajęć dydaktycznych, przerw w nauce oraz terminy egzaminów) ustala corocznie Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Tekst organizacji roku akademickiego podany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej.
 5. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 4

 1. Studia w uczelni są  prowadzone według programów studiów.
 2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w grupach: wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych, lektorskich oraz w innych formach i mają charakter zamknięty.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może dopuścić do uczestnictwa w wykładach osoby nie będące studentami uczelni.
 4. Rozkłady zajęć są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz przy wykorzystaniu Internetu, tj. na portalu internetowym Uczelni.

§ 5

 1. Przedmioty określone w programach studiów objęte są punktacją Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  student musi uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia co najmniej 90 punktów ECTS, zaś w celu uzyskania dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich co najmniej 300 punktów ECTS . 
 3. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

§ 6

 1. Okresem zaliczeniowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr. 
 2. Zaliczenie semestru odnotowywane jest w karcie okresowych osiągnięć studenta, a także w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów.
 4. Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaliczenie semestru zimowego następuje nie później niż do dnia 31 marca, zaś semestru letniego nie później niż do 30 września.
 5. Student może uczestniczyć w większej ilości zajęć niż przewiduje to program studiów  za zgodą i na warunkach określonych przez Dziekana.

§ 7

 1. Uczelnia przewiduje prowadzenie zajęć w języku obcym na pisemny wniosek co najmniej 20 studentów zainteresowanych problematyką z zakresu przedmiotów przewidzianych w programie studiów. 
 2. Przyjęty program studiów lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia
  i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. 
 3. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
  w języku obcym może odbywać się na wniosek studenta, za zgodą Rektora wyrażoną
  w porozumieniu z promotorem. 
 4. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia
  i egzaminy odbywają się również w tym języku. 
 5. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza streszczenie
  w języku polskim.
 6. Studenci mogą odbywać część swoich studiów za granicą. Studia w ramach programów europejskich, umów zawartych między szkołami wyższymi oraz umów międzyrządowych odbywają się według zasad określonych przez Rektora.
 7. Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:
  1. zwolniony jest z obowiązku realizacji zajęć, których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
  2. uzyskuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do uznanego przedmiotu/modułu;
  3. ocenę końcową dla przedmiotu zaliczonego w trybie weryfikacji efektów uczenia się przypisaną ma z urzędu do karty okresowych osiągnięć studenta;
  4. zwolniony jest z części opłaty za ten semestr, w którym realizowany jest przedmiot uznany w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
  5. ma prawo ubiegać się o studiowanie według indywidualnego programu studiów i do opieki naukowej.

 

3. Prawa i obowiązki studenta

§ 8

Student ma prawo do:

 1. rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń uczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych zgodnie z odpowiednimi regulaminami,
 2. zrzeszania się, uczestnictwa i rozwijania zainteresowań w uczelnianych organizacjach studenckich, a w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych,
 3. korzystania w sprawach związanych z nauką i funkcjonowaniem uczelni z pomocy władz, pracowników naukowo – dydaktycznych i administracyjnych,
 4. uczestnictwa w pracach naukowo – badawczych, rozwojowych realizowanych
  w uczelni,
 5. uzyskiwania nagród i wyróżnień,
 6. przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
 7. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
 8. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 9. ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 10. 10.organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach na warunkach określonych
  w Statucie,
 11. 11.poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania w kontaktach
  z władzami, pracownikami naukowo – dydaktycznymi i administracyjnymi uczelni,
 12. 12.czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu Studenckiego.

§ 9

Student zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z treści złożonego ślubowania i niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

 1. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,
 2. składania w terminie zaliczeń, egzaminów i wypełniania innych wymogów wynikających z procesu dydaktycznego,
 3. przestrzegania praw i zasad obowiązujących w uczelni,
 4. dbania o dobre imię uczelni,
 5. dbania o mienie i majątek uczelni,
 6. terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec uczelni.

§ 10

 1. Student nie ma prawa do posiadania i posługiwania się legitymacją studencką (w tym także mLegitymacją) w okresie zawieszenia go w prawach studenta.
 2. W przypadku zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, student jest zobowiązany niezwłocznie uregulować zobowiązania wobec uczelni.
 3. O utracie legitymacji student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Dziekana.
 4. W przypadku utraty legitymacji, student – na pisemny wniosek – uzyskuje duplikat legitymacji studenckiej. Powyższy zapis nie dotyczy mLegitymacji.

§ 11

 1. Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
 2. Student jest zobowiązany do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć nie później niż na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności.
 3. Prowadzący zajęcia (zwany dalej wykładowcą) decyduje o usprawiedliwieniu nieobecności oraz określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.
 4. Usprawiedliwiona nieobecność studenta, która przekracza 1/3 wymiaru zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć.
 5. Nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć w wymiarze wskazanym w ust. 4 mogą być podstawą niedopuszczenia do zaliczeń i egzaminów końcowych. 
 6. Nieobecność – również usprawiedliwiona – nie zwalnia z obowiązku zaliczenia kolokwiów, kartkówek, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.

§ 12

 1. Student zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dziekanat o zmianach wszelkich danych osobowych, w tym podania i aktualizacji adresu do korespondencji, numeru telefonu, zmianie nazwiska, jak również o zmianie warunków materialnych, jeśli ma to wpływ na przyznanie i wysokość świadczeń pomocy materialnej.
 2. W razie niepowiadomienia dziekanatu o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysłane studentowi na ostatnio podany adres uważa się za doręczone.

§ 13

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za postępowanie uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną, albo przed Sądem Koleżeńskim samorządu studenckiego. 
 2. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz pełni funkcję oskarżyciela.
 3. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna.
 4. Zakres środków stosowanych przez Komisję Dyscyplinarną jest następujący:
  1. upomnienie,
  2. nagana, 
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z uczelni.
 5. Komisja Dyscyplinarna może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zawieszenie studenta w określonych prawach na okres jednego roku lub o wydalenie go z uczelni.
 6. Szczegółowe zasady powoływania Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej określa Statut. 

4. Reprezentacja studentów

§ 14

 1. Reprezentantem studentów wobec władz uczelni są organy Samorządu Studenckiego. 
 2. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi
  w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą i Statutem.

5. Opłaty za studia

§ 15

 1. Szczegółowe uregulowania dotyczące opłat za studia lub usługi edukacyjne zawiera umowa o kształcenie podpisana pomiędzy uczelnią a studentem. 
 2. Wpłacone przez studenta czesne jest wyłącznie opłatą za świadczone przez uczelnię usługi obejmujące uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem studiów.
 3. Wysokość wszystkich obowiązujących opłat za studia, w danym roku akademickim, zawiera Tabela opłat, zamieszczona na stronie uczelni www.naukistosowane.edu.pl

6. Zaliczenie semestru studiów

§ 16

 1. Kształcenie z każdego przedmiotu objętego programem studiów kończy się egzaminem bądź zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny.
 2. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminu (zaliczenia) w terminie określonym
  w planie sesji egzaminacyjnej lub w innym terminie wyznaczonym przez Dziekana. Terminy te są terminami podstawowymi.
 3. Terminy egzaminów (zaliczeń), które powinny się odbyć nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej określają nauczyciele w porozumieniu ze studentami.
 4. Terminy egzaminów i zaliczeń  podawane są do wiadomości studentów nie później niż na 7 dni przed egzaminem lub zaliczeniem, w formie przewidzianej w § 3 ust.4 niniejszego regulaminu.
 5. Jeżeli z danego przedmiotu prowadzone są wykłady i ćwiczenia wówczas warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

§ 17

 1. Nauczyciel informuje studentów na początku semestru o warunkach zaliczenia nauczanego przedmiotu. 
 2. Nauczyciel zapoznaje studenta z głównymi zagadnieniami służącymi przygotowaniu się do zaliczenia lub egzaminu nie później niż 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

§ 18

 1. Na prośbę studenta egzaminujący ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę, wskazując na ewentualne błędy popełnione przez studenta w trakcie egzaminu (zaliczenia).
 2. Dokumenty z wynikami egzaminów i zaliczeń, po wpisaniu ocen do kart okresowych osiągnięć studenta oraz do protokołów, nauczyciel przekazuje do dziekanatu najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu sesji.

§ 19

 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu (zaliczenia) ma obowiązek wręczyć nauczycielowi kartę okresowych osiągnięć studenta.
 2. Student składa kartę okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu (zaliczenia), nie później niż do dnia 31 marca z semestru zimowego i nie później niż do 30 września z semestru letniego. 
 3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia przez innego nauczyciela, niż prowadzący zajęcia.

§ 20

 1. W uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
 2. bardzo dobra – 5,0
 3. dobra plus – 4,5
 4. dobra – 4,0
 5. dostateczna plus – 3,5
 6. dostateczna – 3,0
 7. niedostateczna – 2,0.
 1. Szczegółowe kryteria przyznawania ocen ustala wykładowca danego przedmiotu.
 2. Wykładowca może po zakończeniu zajęć ze swojego przedmiotu, zezwolić studentowi na złożenie egzaminu/zaliczenia w tzw. terminie „zerowym”– traktowanym jako termin podstawowy.
 3. Ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, tj. z egzaminów i zaliczeń z oceną obliczana jest średnia.

§ 21

 1. Wyniki egzaminu lub zaliczenia podawane są studentom do wiadomości przez wykładowcę po egzaminie lub zaliczeniu, na wyznaczonych tablicach ogłoszeń (wyłącznie z podaniem numeru albumu studenta i oceny) lub w dziekanacie najpóźniej siódmego dnia licząc od terminu, w którym odbyło się zaliczenie przedmiotu lub egzamin.
 2. Druki protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta po wypełnieniu podlegają archiwizacji.
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu (zaliczenia) w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą Dziekan wpisuje do protokołu, jeżeli student nie później niż w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu, nie przedstawi dokumentu usprawiedliwiającego absencję.
 4. Jeżeli student z udokumentowanych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu (zaliczenia) w wyznaczonym terminie, wówczas Dziekan może wyrazić zgodę na złożenie egzaminu (zaliczenia) w terminie późniejszym traktowanym jako termin podstawowy.
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student składa egzamin (zaliczenie) poprawkowy w wyznaczonym terminie.

§ 22

 1. Na listę studentów kolejnego semestru wpisywani są studenci, którzy złożyli wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia z poprzedniego semestru oraz dopełnili zobowiązań finansowych wynikających z umowy o odpłatności za studia zawartej pomiędzy uczelnią a studentem.
 2. Dziekan na pisemny wniosek studenta, może podjąć decyzję o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym, w przypadku niezaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów lub o powtarzaniu semestru.
 3. Termin spełnienia warunku (termin egzaminu, zaliczenia) wyznacza Dziekan.
 4. Uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego wpisem warunkowym powoduje konieczność powtórzenia tego semestru, z którego student uzyskał zgodę na wpis warunkowy lub skreślenie z listy studentów.

§ 23

Wykładowca ma prawo uznać pozytywne oceny z przedmiotów tożsamych z semestru ubiegłego, dla studenta  powtarzającego semestr.

§ 24

 1. Na uzasadniony pisemny wniosek studenta złożony w ciągu 4 dni od daty egzaminu (zaliczenia) poprawkowego, zakończonego oceną niedostateczną student może otrzymać zgodę Dziekana na złożenie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego, w terminie do 7 dni od egzaminu (zaliczenia) poprawkowego.
 2. W komisji egzaminacyjnej uczestniczy Dziekan jako przewodniczący (lub upoważniona przez niego osoba), jeden specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem (albo przedmiotu pokrewnego), egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin (zaliczenie) oraz – na wniosek studenta – wskazany przez niego obserwator.
 3. Niezłożenie egzaminu komisyjnego oznacza niezaliczenie semestru. W tej sytuacji student może zwrócić się do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru,
  w przeciwnym wypadku zostaje skreślony z listy studentów.

7. Studenckie praktyki zawodowe

§ 25

 1. Studenckie praktyki zawodowe określone programem studiów stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w przewidzianych terminach.
 2. Wymiar czasu praktyk dla każdego kierunku i poziomu kształcenia określa program studiów. 
 3. Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator Praktyk.
 4. Zasady odbywania oraz zaliczania praktyk określa Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych.

8. Studia wg indywidualnej organizacji studiów

§ 26

 1. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji np.: niepełnosprawnego, dotkniętego długotrwałą chorobą, sprawującego opiekę nad najbliższym członkiem rodziny lub w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów (IOS).
 2. Wniosek o przyznanie IOS student może składać w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia semestru, którego dotyczy wniosek.
 3. IOS polega na ustaleniu indywidualnych sposobów i terminów zaliczeń, egzaminów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów na dany semestr. 
 4. Nieobecności studenta, któremu przyznano IOS nie mogą przekroczyć 50% zajęć z danego przedmiotu.
 5. Indywidualną organizację studiów, w tym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów, student ustala z prowadzącymi poszczególne przedmioty. 
 6. Realizacja studiów według IOS nie zwalnia studenta od obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdania wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 7. IOS przyznawana jest na semestr. Warunkiem uzyskania IOS na kolejny semestr jest zaliczenie poprzedniego semestru. Student traci prawo do indywidualnej organizacji studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wynikających z ustalonej organizacji studiów. 
 8. Student może również z własnej woli zrezygnować z kształcenia w ramach indywidualnej organizacji studiów.

9. Urlopy

§ 27

 1. Na umotywowany wniosek studenta, Dziekan może udzielić urlopu długoterminowego – rocznego, który może być udzielony studentowi studiów stacjonarnych 
  i niestacjonarnych, nie więcej niż raz w okresie studiów.
 2. Urlop może być:

1) zdrowotny,

2) okolicznościowy.

 1. Udzielenie urlopu stanowi podstawę przedłużenia planowanego terminu ukończenia studiów. 
 2. Student odchodzący na urlop, rozlicza się z uczelnią za pomocą karty obiegowej. 
 3. Po powrocie z urlopu student zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych (jeżeli takie wystąpią) w zakresie i terminach określonych przez Dziekana.

§ 28

 1. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonej odrębnymi przepisami ustawy i Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów.
 2. Student nie może uzyskać urlopu podczas pierwszego semestru studiów (poza urlopem zdrowotnym). 

10. Skreślenie z listy studentów

§ 29

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów w terminie miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć, przy jednoczesnym nieusprawiedliwieniu  nieobecności,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 1. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1. stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,
  2. stwierdzenia braku postępów w nauce,
  3. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  4. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 1. Skreślenia z listy studentów dokonuje się po uprzednim zawiadomieniu studenta,
  w formie pisemnej o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia, z wyjątkiem
  ust. 1 pkt 2 i 4.
 2. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 30

Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie w dziekanacie pisemnego wniosku
o skreślenie z listy studentów.

11. Przeniesienia, warunki i tryb wznowienia studiów

§ 31

 1. Student może przenieść się do innej uczelni lub z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą uczelni przyjmującej, jeżeli wypełni obowiązki wynikające z przepisów uczelni, którą opuszcza.
 2. Decyzję o przeniesieniu z innej uczelni podejmuje Dziekan jeżeli:
  1. student zaliczył co najmniej semestr studiów oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni macierzystej,
  2. różnice w zakresie programów studiów muszą być uzupełnione przez studenta w ciągu jednego roku akademickiego.
 3. Dziekan podejmuje decyzje w zakresie wyrównania różnic programowych powstałych w wyniku przeniesienia, określając warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic.
 4. Przy przenoszeniu zajęć zaliczonych w innej uczelni lub innym instytucie student otrzymuje punkty ECTS za osiągnięte efekty uczenia się z wyłączeniem efektów uznanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się w innej uczelni.
 5. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Dziekan podejmuje na podstawie przedłożonego przez studenta potwierdzenia wydanego przez uczelnię, której dotychczas jest studentem zawierającego:
  1. informację o statusie studenta i wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów w tej uczelni,
  2. zgodę osoby upoważnionej w innej uczelni na przeniesienie się studenta do  Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu.

§ 32

 1. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, z niestacjonarnych na stacjonarne oraz zmienić kierunek studiów jeżeli wywiązał się z wszystkich obowiązków związanych z dotychczasowym trybem i kierunkiem studiów. Przeniesienie może nastąpić po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów lub przed rozpoczęciem zajęć na pierwszym semestrze.
 2. Decyzję o zmianie trybu lub kierunku studiów podejmuje Dziekan, ustalając zasady przeniesienia, w tym określając termin uzupełnienia zaliczeń i egzaminów wymaganych w ramach podejmowanego trybu i kierunku studiów oraz ewentualnych różnic programowych.

§ 33  

 1. Student, który został skreślony z listy studentów, może za zgodą Dziekana wznowić studia. 
 2. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów składa pisemny wniosek (podanie).
 3. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż ten, z którego nastąpiło skreślenie.
 4. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów w semestrze niższym lub zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych.
 5. Student skreślony z listy studentów na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, nie może wznowić studiów do czasu ustania kary.

12. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy na studiach

pierwszego i drugiego stopnia

§ 34

 1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna naukowego zwanego dalej promotorem, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Wybór seminarium dyplomowego pozostawia się studentowi zgodnie z jego zainteresowaniami naukowymi z tym, że liczba miejsc na seminarium jest limitowana. Grupa seminaryjna liczy nie więcej niż 18 osób.
 3. Studentowi przysługuje prawo do zmiany promotora w pierwszym semestrze zajęć z seminarium dyplomowego.
 4. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone w pierwszym semestrze, w którym odbywa się seminarium. Tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Senat.
 5. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, może dojść do powołania drugiego recenzenta, przy czym obaj recenzenci uczestniczą w obronie.
 6. Recenzje prac dyplomowych dokonywane są przez promotora i recenzenta na obowiązujących w uczelni formularzach.
 7. W przypadku dłuższej nieobecności promotora (powyżej trzech miesięcy) Dziekan wyznacza nowego opiekuna pracy dyplomowej. 
 8. Do oceny prac dyplomowych stosuje się skalę ocen zawartą w § 20  ust. 1.

§ 35

 1. Student ma obowiązek złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej:
  1. nie później niż do dnia 30 września; 
  2. w postaci wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej; liczbę egzemplarzy wydruku określa Dziekan.                  
 2. Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć jednorazowo termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące tj. do dnia 31 grudnia. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty za okres 3 miesięcy
  w wysokości stosunkowej do opłaty za semestr studiów.
 1. Dziekan może – na wniosek studenta – przywrócić studenta na studia na dzień obrony pracy dyplomowej w sytuacji kiedy złożył on pracę dyplomową we właściwym terminie ale z przyczyn niezależnych nie przystąpił do jej obrony. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości odpowiadającej miesięcznej racie za studia.
 2. Dziekan może – na wniosek studenta – wyrazić zgodę na przywrócenie studenta na ostatni semestr studiów celem złożenia i obrony pracy jeżeli student nie obronił pracy
  w terminie do 31 grudnia. W takiej sytuacji student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za ostatni semestr studiów.
 3. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych.
 4. Rektor stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
 5. Promotor wyrażając studentowi zgodę na złożenie pracy dyplomowej, dołącza pisemne oświadczenie opatrzone datą i podpisem, że praca została wykonana pod jego kierunkiem; oświadczenie to dołącza się do pracy dyplomowej. 
 6. Prace sprawdzane są pod kątem plagiatu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym udostępnionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedurę sprawdzania prac określa Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.
 7. Po egzaminie dyplomowym praca dodawana jest niezwłocznie do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

§ 36

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów,
 2. uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz jej akceptacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym,
 3. złożenie w dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.

§ 37

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. 
 2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dziekana – nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 38

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej.
 2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany.
 3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się ogólną wiedzą z przedmiotów kierunkowych oraz szczegółową w zakresie wybranej specjalności.
 4. Przy ocenie wyniku z egzaminu stosuje się skalę ocen określoną § 20 ust. 1. 
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin.

§ 39

 1. Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, skutkuje wydaniem decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.
 2. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do niego, Dziekan wyznacza drugi termin, nie później niż do jednego miesiąca od daty pierwszego terminu. Drugi termin traktowany jest jako ostateczny.
 3. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, poświadczonego stosownymi dokumentami, Dziekan wyznacza nowy termin. Termin ten traktowany jest jako termin podstawowy.
 4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 40

 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną na dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:
  1. średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – stanowiąca 50 % oceny końcowej,
  2. ocena pracy dyplomowej – stanowiąca 25 % oceny końcowej,
  3. ocena egzaminu dyplomowego – stanowiąca 25 % oceny końcowej.
 3. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej, po zaokrągleniu jej według zasady:
  1. do 3,24             – dostateczny (3,0)
  2. od 3,25 do 3,74  – dostateczny plus (3,5)
  3. od 3,75 do 4,24  – dobry (4,0)
  4. od 4,25 do 4,74  – dobry plus (4,5)
  5. od 4,75 do 5,00  – bardzo dobry (5,0)
 4. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega zatwierdzeniu przez Dziekana.
 5. Komisja egzaminacyjna może pisemnie wnioskować o przyznanie nagrody, dyplomu z wyróżnieniem, którego wzór ustala uczelnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. 

13. Ukończenie studiów

§ 41

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który złożył egzamin dyplomowy staje się absolwentem uczelni.
 3. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych. 
 4. Absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje prawo do posiadania legitymacji studenckiej (w tym mLegitymacji ) do 31 października roku ukończenia studiów.

14. Nagrody, wyróżnienia i stypendia

§ 42

 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
  1. nagroda Rektora,
  2. wyróżnienie Rektora,
  3. stypendium Rektora,
  4. nagrody instytucji pozauczelnianych przyznawane na wniosek uczelni.
 2. Student może ubiegać się o pomoc materialną zgodnie z art. 86-97 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 2 określa Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów.

 

15. Postanowienia końcowe

§ 43

 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, instancją odwoławczą od decyzji Dziekana we wszystkich sprawach objętych Regulaminem Studiów jest Rektor.
 2. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora za pośrednictwem Dziekana, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wydanej decyzji.
 3. Rektor podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.
 4. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.

§ 44

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2022/2023.