Image Alt

Pedagogika

opis kierunku

Pedagogika

II stopień

Studia pedagogiczne w ANS przygotowują przyszłych pedagogów do pracy w różnorodnych placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz do prowadzenia działań profilaktycznych.

Studenci zdobywają zarówno merytoryczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, co umożliwia im skuteczną pracę z osobami starszymi, rodzinami, uczniami o specjalnych potrzebach oraz osobami zagrożonymi społecznie. Absolwenci tych programów otrzymują umiejętności prowadzenia działań resocjalizacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w różnych kontekstach, takich jak szkoły, placówki penitencjarne, instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, przy jednoczesnym podkreśleniu twórczego i kreatywnego podejścia do społecznych wyzwań.

Na ten kierunek studiów zapraszamy od 1 października 2023r.

Poziom

Studia II stopnia

Czas trwania

2 lata

Uzyskany poziom wykształcenia

wyższy

Uzyskany tytuł

Magister

Tryb

Stacjonarny, Niestacjonarny

Specjalność

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną

1.

Studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną  skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych i pozaszkolnych, wspierających, interwencyjnych, socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych. Dzięki zdobyciu szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowany jest do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, w tym do pracy kulturalno-oświatowej z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi, w instytucjach samorządowych i pozarządowych, zorientowanych na działania promocyjne i profilaktyczne kierowane do osób starszych, oraz wspierania rodzin seniorów.  

Absolwent przygotowany do pracy jako pedagog szkolny, pedagog środowiskowy, wychowawca w placówkach i instytucjach systemu oświaty, instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej. 

Specjalność

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

2.

Studia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień dają merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół specjalnych i integracyjnych, a także do prowadzenia zajęć w ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach penitencjarnych i wspomagających.  

Absolwent w toku studiów nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie struktury i funkcji systemu edukacji oraz uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej i pomocowej, rodzajów więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, dokonywania obserwacji oraz interpretacji zjawisk społecznych, analizy ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej, projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, umożliwiając im twórczo-kreatywne zachowania niełamiące norm społecznych.

Dołącz do naszych studentów. Rekrutacja trwa!