Image Alt

Statut

Statut – wersja do pobrania

  

pastedGraphic.png

Statut Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Tekst jednolity ustanowiony uchwałą nr 2 Zarządu Eduspero

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Założyciela

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu, zwana w dalszej treści  niniejszego  Statutu  również „Uczelnią”, jest  polską wyższą  uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym.
 2. Uczelnia  działa  na  podstawie  i  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  lipca  2018 r.    Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści niniejszego  Statutu  również „Ustawą”, rozporządzeń  wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Misją Uczelni jest dążenie do stałej poprawy oferty edukacyjnej poprzez współpracę
  z różnymi podmiotami i podejmowanie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i społecznych ukierunkowanych na rozwój.
 4. Uczelnia posiada osobowość prawną.
 5. Siedzibą Uczelni jest miasto Wrocław.
 6. Uczelnia ma prawo używać nazwy w języku polskim brzmiącej „Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu” oraz tłumaczeń tej nazwy na inne języki.
 7. Uczelnia ma  prawo   posługiwać  się  skrótem   nazwy  brzmiącym w języku  polskim ANS we Wrocławiu lub odpowiednio skrótami tłumaczeń nazw w innych językach.
 8. Uczelnia ma prawo używać oznaczenia swej siedziby, w formie dopisku  bezpośrednio po nazwie lub skrócie nazwy.
 9. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z treścią uprawnień wynikających z ustawy, a także Założyciel Uczelni, w zakresie przewidzianym  w niniejszym Statucie.
 10. Uczelnia używa godła, sztandaru i flagi, których podstawowy wzór określa niniejszy Statut.

§ 2.

 1. Założycielem Uczelni jest spółka EDUSPERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610818, posiadająca nr NIP: 5632428841 i nr REGON: 364108882, zwana w dalszej treści niniejszego Statutu także „Założycielem”.
 2. Założyciel Uczelni rozpatruje sprawy i podejmuje decyzje w zakresie wynikającym
  z kompetencji udzielonych mu w niniejszym  Statucie.
 3. Założyciel działa poprzez swój Zarząd, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS.
 4. Założyciel może ustanowić swojego pełnomocnika.

§ 3.

Do podstawowych  zadań Uczelni należy:

 1. kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. kształcenie kadr naukowych i dydaktycznych;
 3. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów  bibliotecznych;
 4. prowadzenie studiów podyplomowych, specjalistycznych, kursów i szkoleń
  w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 5. tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 6. tworzenie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do oferty Uczelni;
 7. działalność na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

§ 4.

Dla realizacji zadań statutowych Uczelnia:

 1. współpracuje z wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz ze szkołami
  i jednostkami naukowymi w kraju i za granicą
 2. współpracuje z instytucjami życia gospodarczego, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami zawodowymi i społecznymi;
 3. może gromadzić środki finansowe, uzyskane z dotacji, darowizn, grantów i innych tytułów;
 4. może prowadzić własną, wyodrębnioną organizacyjne i finansowo działalność gospodarczą obejmującą:
 • świadczenie usług informacji naukowej;
 • świadczenie usług w zakresie reklamy, marketingu;
 • organizowanie konferencji, seminariów i kongresów;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • sprzedaż książek i e-wydawnictw.

§ 5.

 1. W Uczelni funkcjonuje system zapewniania jakości kształcenia. Szczegółowe uregulowania dotyczące systemu zapewniania jakości kształcenia opracowuje
  i wprowadza Rektor Uczelni, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Uczelnia może przystępować i występować ze związków uczelni niepublicznych. Przystąpienie i wystąpienie ze związku uczelni niepublicznych odbywa się w trybie określonym Ustawą, po przyjęciu przez Senat Uczelni uchwały o przystąpieniu lub wystąpieniu ze związku, za zgodą Założyciela.

§ 6.

 1. Uczelnia prowadzi studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, po spełnieniu ustawowych warunków.
 2. Kierunek studiów tworzy i likwiduje Rektor, za zgodą Założyciela. Specjalności
  w ramach danego kierunku studiów określa Rektor, za zgodą Założyciela.
 3. Uczelnia może prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, a także kursy, szkolenia, kształcenie specjalistyczne.
 5. Absolwenci studiów wyższych prowadzonych w Uczelni otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego określonego przepisami prawa, zgodne z regułami określonymi przez prawo.

Rozdział II

Organy Uczelni

§ 7.

 1. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat.
 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i Dziekan.

§ 8.

 1. W skład Senatu wchodzą:
 • Rektor Uczelni;
 • Dziekani wydziałów istniejących w danej chwili w Uczelni;
 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich,  po jednej  osobie z każdego wydziału istniejącego w danej chwili w Uczelni, wskazywany przez Założyciela;
 • Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wskazany  przez Założyciela;
 • Przedstawiciel Założyciela, wybierany przez Założyciela;
 • Przedstawiciel studentów.
 1. Rektor jest Przewodniczącym Senatu Uczelni.
 2. Na posiedzeniu Senatu odbywającym się w dniu, w którym funkcja Rektora Uczelni nie jest obsadzona, obowiązki Przewodniczącego Senatu pełni przedstawiciel Założyciela, a Senat obraduje w składzie pomniejszonym.

§ 9.

 1. Kadencja Senatu Uczelni trwa cztery lata, rozpoczyna się 1 października roku,
  w którym Senat został powołany, a kończy się z dniem 30 września roku, w którym upływa kadencja.
 2. Mandat członka Senatu wygasa w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji, śmierci, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, z mocy Statutu.
 3. Rektor ma prawo odwołać członka Senatu przed upływem jego kadencji,
  w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Senatu;
 • długotrwałej choroby, skutkującej usprawiedliwioną nieobecnością na trzech kolejnych posiedzeniach  Senatu;
 • prowadzenia przez członka Senatu działalności niezgodnej z interesem Uczelni.
 1. Mandat członka Senatu może wygasnąć z mocy Statutu, w przypadku jego zmiany
  w części dotyczącej składu Senatu.

§ 10.

Do kompetencji Senatu Uczelni należy:

 1. uchwalanie strategii rozwoju Uczelni;
 2. uchwalanie i zmiana regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych;
 3. uchwalanie programu kształcenia i planów studiów;
 4. uchwalanie programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz dla szkoleń i kursów dokształcających;
 5. ustalanie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia;
 6. ustalanie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się;
 7. opiniowanie organizacji roku akademickiego;
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rektora;
 9. uchwalanie zasad działania uczelnianego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 10. opiniowanie planów działalności badawczej i współpracy z zagranicą;
 11. opiniowanie wniosków Założyciela dotyczących powołania Rektora;
 12. opiniowanie wniosków Rektora dotyczących nadawania i wprowadzania zmian do Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
 13. stwierdzanie zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą
  i Statutem;
 14. określanie szczegółowych zasad oceny nauczycieli akademickich;
 15. powoływanie i odwoływanie członków komisji senackich, w tym komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich i studentów oraz innych komisji;
 16. opiniowanie planu rzeczowo – finansowego oraz sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli stworzenie takiego planu jest wymagane przepisami prawa;
 17. ustalanie wytycznych do sporządzania i uchwalania programu  kształcenia
  i planów studiów;
 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w obowiązującym prawie i Statucie.

§ 11.

 1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenie zwyczajne Senatu zwołuje  Rektor w miarę  potrzeb, nie rzadziej niż  raz w semestrze.
 3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek Założyciela lub na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków Senatu. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.
 4. Senat uznaje się za zwołany, jeśli imienne zawiadomienie z podaniem terminu
  i miejsca posiedzenia oraz określeniem porządku obrad dostarczono członkom  Senatu nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być przesłane w formie elektronicznej na znany Uczelni adres członka Senatu.

§ 12.

 1. Senat uchwala regulamin swoich obrad.
 2. Głosowania podczas obrad Senatu są jawne.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący  Senatu może zarządzić głosowanie tajne z własnej woli lub na wniosek przynajmniej 51% obecnych członków Senatu. Utajnienie głosowania odnotowuje się w protokole.
 4. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

§ 13.

 1. Rektora Uczelni powołuje Założyciel, po uzyskaniu opinii Senatu.
 2. Rektora Uczelni odwołuje Założyciel, w przypadku długotrwałej nieobecności, uniemożliwiającej funkcjonowanie Uczelni, prowadzenia przez niego działalności niezgodnej z interesem Uczelni, utraty zaufania łub z innych powodów.
 3. Rektorem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra.
 4. Rektor powoływany jest na kadencję trwającą od dnia powołania, do ostatniego dnia roku akademickiego przypadającego na okres czterech lat po roku powołania.
 5. Kadencja Rektora upływa w przypadku odwołania, śmierci, pisemnego zrzeczenia się funkcji lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stosunek pracy z Rektorem nawiązuje i rozwiązuje Założyciel.

§ 14.

 1. Rektor zarządza Uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje działalnością Uczelni, jest przełożonym wszystkich pracowników Uczelni i jej studentów, dba
  o przestrzeganie prawa i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni.
 2. Do kompetencji Rektora należą wszelkie sprawy dotyczące Uczelni, niezastrzeżone przez Statut lub Ustawę do kompetencji Senatu, Założyciela lub Dziekana.
 3. Do kompetencji Rektora należy w szczególności:
 • tworzenie i likwidacja kierunków studiów za zgodą Założyciela;
 • opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Uczelni uchwalonej przez Senat;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie  umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  w imieniu i na rzecz Uczelni;
 • zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie obradom;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną i naukową;
 • podejmowanie  decyzji w  sprawie współpracy Uczelni z ośrodkami naukowymi
  i gospodarczymi;
 • podejmowanie decyzji dotyczących organizacji roku akademickiego;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacjami  studenckimi działającymi w Uczelni
  i na j ej terenie;
 • składanie   ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdań
  z działalności Uczelni;
 • składanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa  wyższego sprawozdania z wykorzystania środków przyznanych na pomoc materialną dla studentów;
 • rozpatrywanie odwołań nauczycieli akademickich i studentów od decyzji Dziekanów;
 • dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uchwał w sprawie zniesienia lub uruchomienia kierunku wraz z informacją o obsadzie kadrowej oraz w sprawie utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej  wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki;
 • wstępowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  z wnioskami o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia;
 • sprawowanie nadzoru nad systemem bibliotecznym Uczelni;
 • opracowywanie i realizacja zasad systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli akademickich dotyczących urlopów;
 • określenie szczegółowych kryteriów dokonywania oceny nauczycieli akademickich ;
 • przedstawianie wniosków dotyczących powoływania i odwoływania osób do pełnienia funkcji dziekanów;
 • zarządzanie majątkiem Uczelni, kierowanie i sprawowanie nadzoru nad  administracją i gospodarką  finansową  Uczelni;
 • sporządzanie planu rzeczowo – finansowego Uczelni, jeżeli stworzenie takiego planu jest wymagane przepisami prawa;
 • zawieranie umów o kształcenie i innych;
 • składanie w imieniu i na rzecz Uczelni oświadczeń o charakterze  majątkowym i niemajątkowym;
 • ustalanie wysokości i zasad pobierania przez Uczelnię opłat za usługi edukacyjne i inne;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego Uczelni;
 • tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek administracyjnych
  i wyodrębnionych Uczelni i międzyuczelnianych, w których Uczelnia uczestniczy;
  sporządzanie planu zatrudnienia w Uczelni na kolejny rok akademicki
  i obrachunkowy;
 • nadawanie regulaminu wynagradzania i regulaminów pracy ;
 • nadawanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  oraz prawami własności przemysłowej i zasad  komercjalizacji;
 • nadawanie regulaminu przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni;
 1. W zakresie zwykłego zarządu majątkiem Uczelni Rektor dokonuje czynności faktycznych i prawnych samodzielnie.
 2. W zakresie przekraczającym zwykły zarząd mieniem Uczelni Rektor dokonuje czynności za zgodą Założyciela.
 3. Jako zwierzchnik wszystkich studentów Rektor:
 • podejmuje czynności określone w przepisach Ustawy w zakresie dyscypliny
  i odpowiedzialności studentów;
 • powołuje spośród nauczycieli akademickich Uczelni rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów;
 • powołuje komisje dyscyplinarne do spraw studentów;
 • zawiesza czasowo zajęcia, jeżeli powstaną okoliczności uniemożliwiające prowadzenie normalnego toku pracy Uczelni ;
 • uchyla uchwały samorządu studenckiego niezgodne z przepisami prawa, Statutem, regulaminem studiów i regulaminem samorządu studenckiego;
 • uchyla decyzje dziekana i innych organów lub osób pełniących funkcje
  w Uczelni, sprzeczne z ustawą, statutem, uchwałami Senatu, regulaminem studiów lub innymi regulaminami obowiązującymi w Uczelni, lub gdy decyzje te naruszają ważny interes Uczelni;
 • ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych ;
 • prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich.
 1. Rektor może działać przy pomocy Prorektora, powoływanego i odwoływanego przez Założyciela. Szczegółowy zakres kompetencji Prorektora określa  Rektor, za zgodą Założyciela.
 2. Rektor może działać przy pomocy pełnomocnika. Zakres umocowania pełnomocnika określa Rektor, za zgodą Założyciela.

§ 15.

 1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie kompetencji określonych niniejszym Statutem.
 2. Dziekana powołuje i odwołuje Rektor.
 3. uchylony
 4. Dziekana powołuje się na czas nieokreślony.
 5. Dziekan wykonuje swoje kompetencje m.in. poprzez wydawanie zarządzeń
  w sprawach ogólnych i decyzji w sprawach indywidualnych.

§ 16.

Do kompetencji Dziekana należy:

 1. Kierowanie wydziałem i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. Opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich wydziału;
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych wydziału;
 4. Określanie szczegółowego zakresu obowiązków  dydaktycznych  i  organizacyjnych nauczycieli akademickich na wydziale;
 5. Przewodniczenie komisji wydziałowej dokonującej okresowej oceny nauczycieli akademickich;
 6. Ustalanie harmonogramów zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale;
 7. Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich;
 8. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem praktyk studenckich przez studenta;
 9. Składanie Senatowi sprawozdania ze swojej działalności oraz działalności dydaktycznej i naukowej wydziału;
 10. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w regulaminie studiów;
 11. Realizacja innych zadań,  przekazanych do kompetencji zarządzeniem Rektora lub decyzją Założyciela.

Rozdział III

Organizacja Uczelni

§ 17.

 1. Jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Wydział prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów.
 2. Wydział tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą Założyciela.
 3. Uczelnia może tworzyć poza swoją siedzibą zamiejscowe jednostki organizacyjne
  w formie jednostki organizacyjnej Uczelni lub filii na zasadach określonych
  w ustawie.
 4. W Uczelni mogą być tworzone ogólnouczelniane jednostki organizacyjne.
 5. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne są tworzone, przekształcane i likwidowane przez Rektora, za zgodą Założyciela.
 6. Szczegółową strukturę organizacyjną Uczelni określa regulamin organizacyjny, w tym zadania i tryb pracy poszczególnych jednostek oraz zakres ich kompetencji.

§ 18.

 1. W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Biblioteka Uczelni jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której zadaniem jest zapewnienie dostępu do elektronicznych baz, udostępnienie zbirów i prowadzenie informacji naukowej .
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci  Uczelni, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez Uczelnię.
 3. Osoby spoza Uczelni  mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych w czytelni.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki  określa regulamin, nadawany przez Rektora w drodze zarządzenia.
 5. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu bibliotecznego  ma prawo przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tego systemu, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości.

§ 19.

 1. Pracami biblioteki kieruje Dyrektor Biblioteki, powoływany i odwoływany przez Rektora.
 2. Uczelnia prowadzi archiwizację dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 20.

Biblioteka jest biblioteką naukową, powołaną do realizacji następujących zadań:

 1. Gromadzenie niezbędnej literatury i organizowanie dostępu do zasobów bibliotecznych;
 2. prowadzenie dokumentacji zbiorów własnych  poprzez tworzenie katalogów, baz danych i informatorów;
 3. szkolenie studentów w zakresie korzystania ze zbiorów i systemu informacyjnego biblioteki.

Rozdział IV

Pracownicy Uczelni

§ 21.

 1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich na stanowiskach określonych
  w ustawie.
 2. Nauczycielami akademickimi są:
 • Pracownicy naukowo – dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta
 • pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy lub lektora;
 • pracownicy Uczelni nie będący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym.

§ 22.

 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
 4. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczne osiągnięcia
  w pracy naukowej lub dydaktycznej na zasadach określonych w Ustawie i po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.
 5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Na stanowisku starszego wykładowcy oraz wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 7. Na stanowisku asystenta lub lektora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

§ 23.

 1. Nawiązanie stosunku  pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. W szczególnych przypadkach nawiązanie współpracy może nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Organem właściwym dla stosunku pracy w Uczelni jest Rektor. 
 3. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo – badawczą wymaga zgody Rektora.

§ 24.

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest jego zakresem obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych.
 2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych nauczyciela akademickiego określa kierownik jednostki organizacyjnej.
 4. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest ustalane w regulaminie wynagradzania i/lub w umowie.

§ 25.

Funkcje, nazwy stanowisk i zakresy czynności pracowników administracyjnych określa regulamin organizacyjny Uczelni, regulamin wynagradzania lub/i umowa
o pracę/umowa cywilnoprawna.

§ 26.

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni zobowiązani są:
 • kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych i dyplomowych;
 • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe;
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
 1. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone jak w ust. 1 pkt. 2 i 3.
 2. Pracownicy dydaktyczni zobowiązani są:
 • kształcić i wychowywać studentów;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.
 1. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
 2. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie realizacji obowiązków oraz w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw  pokrewnych.
 3. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest przez wydziałową komisję do spraw oceny nauczycieli akademickich , powoływaną przez Senat, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.
 4. Przy ocenie działalności dydaktycznej brane są pod uwagę:
 • przekazywanie treści nauczania;
 • rzetelność w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;
 • publikacje  dydaktyczne;
 • ocena dokonywana co najmniej raz w roku akademickim przez studentów
  w ankietach;
 • wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych.
 1. Przy ocenie działalności naukowej brane są pod uwagę: 
 • wyniki badań naukowych własnych i zespołowych;
 • publikacje naukowe;
 • referaty na kongresach , konferencjach , seminariach;
 • opracowania naukowe;
 • przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 1. Przy ocenie działalności organizacyjnej brane są pod uwagę:
 • sprawowane w Uczelni funkcje i udział w organach kolegialnych ;
 • opieka nad studentami;
 • prace organizacyjne.
 1. Oceny dokonuje wydziałowa komisja do spraw oceny nauczycieli akademickich, licząca co najmniej 3 osoby. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel akademicki wybrany przez Senat. Podstawą oceny nauczyciela akademickiego jest wykaz osiągnięć sporządzony przez ocenianego oraz pisemna opinia kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Ocena dokonywana jest na piśmie i doręczana ocenianemu nauczycielowi akademickiemu, a także załączana do akt osobowych. Otrzymanie przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej stanowi  podstawę  do rozwiązania  stosunku  pracy  na zasadach  określonych w ustawie.
 3. Nauczycielowi akademickiemu  przysługuje prawo odwołania się do Rektora
  w terminie 1 miesiąca od dnia zapoznania się z oceną.

§ 27.

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego na zasadach określonych w Ustawie, w tym nieprzestrzeganie praw autorskich osób trzecich jest  traktowane jako ciężkie  naruszenie  obowiązków nauczyciela akademickiego.
 2. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają odpowiednie organy, wskazane w treści Ustawy.
 3. Przewodniczącego i członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej, będących nauczycielami akademickimi wybiera Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu.
 4. Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi z wyboru
  i liczy trzy osoby. Co najmniej jeden z członków komisji powinien być studentem.
 5. Członków komisji będących przedstawicielami studentów wybiera organ samorządu studenckiego, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego.
 6. Kadencja członków uczelnianej  komisji  dyscyplinarnej  trwa  cztery  lata 
  i  rozpoczyna się 1 października roku akademickiego, w którym komisja została powołana, a kończy się dnia 30 czerwca roku w którym upływa kadencja.
 7. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich   powołuje   Rektor    spośród    nauczycieli    akademickich    zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajne go lub profesora nadzwyczajne go.
 8. W uzasadnionym przypadku Rektor może wskazać na funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich pracownika naukowego lub dydaktycznego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 28.

 1. Nauczycielom akademickim pozostającym w stosunku pracy z Uczelnią przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym przepisami prawa. Czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 2. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa Rektor.
 3. Pozostałe rodzaje urlopów przewidziane przepisami prawa, mogą być udzielone przez Rektora na postawie pisemnego wniosku, w którym należy udokumentować przyczynę i zasadność  urlopu.

Rozdział V

Studia i studenci

§ 29.

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:
 • rekrutację;
 • potwierdzenie efektów uczenia się;
 • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu   maturalnego z poszczególnych  przedmiotów,  o których  mowa w przepisach o systemie oświaty
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  w zawodzie nauczanym  na  poziomie  technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa
  w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający  do  ubiegania  się  o przyjęcie   na  studia  zgodnie
  z ustawą o systemie  oświaty;
 • świadectwo  i inny dokument  lub dyplom, o których  mowa w ustawie
  o systemie oświaty;
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  studia  zgodnie  z  umową  bilateralną o wzajemnym uznawani u wykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015r.
 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która  posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Studia w Uczelni są płatne . Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa Umowa o kształcenie. Umowa pomiędzy Uczelnią a studentem jest zawierana w formie pisemnej.
 3. Wysokość i zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określa Rektor.
 4. Decyzje związane z obowiązkami finansowymi studentów wobec Uczelni podejmuje Rektor.

§ 30.

 1. Warunki , tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala Rektor. Zarządzenie w sprawie rekrutacji jest podawana do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. W przypadku nowo utworzonej uczelni lub uruchomieni a nowego kierunku studiów, Rektor wydaje zarządzenie oraz podaje je niezwłocznie do wiadomości publicznej. 
 2. Organizację i tok studiów, sposoby rozliczania efektów nauczania, dyplomowania, skreślania z listy studentów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta,
  a także zasady studiowani a uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych określa regulamin studiów.
 3. Formy realizowanych przez Uczelnię studiów obejmują studia stacjonarne
  i niestacjonarne. Kształcenie odbywa się według uchwalonego przez Senat dla każdego kierunku studiów programu kształcenia.
 4. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na zasadach ustalonych przez Senat.
 5. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika wydziału przyjmującego, wyrażoną w drodze decyzji , jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
 6. Student może  uzyskać urlop od zajęć dydaktycznych na zasadach trybie  określonych w regulaminie studiów.

§ 31.

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji
  i złożenia ślubowania.
 2. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.

§ 32.

 1. Przyjęcie na studia odbywa się w drodze wpisu na listę studentów.
 2. Wpisu na listę studentów dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej.
 3. O dokonani u wpisu na listę studentów Uczelnia może poinformować studenta
  w formie pisemnej lub ustnej.
 4. Studia w uczelni są płatne. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne
  i zasady ich pobierania określa umowa zawarta  pomiędzy Uczelnią a  studentem wraz z załącznikami i regulaminami.

§ 33.

 1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą i Statutem.
 3. Organy samorządu są jedynymi  reprezentantami ogółu studentów.
 4. Organy samorządu decydują w sprawach określonych w ustawie oraz niniejszym statucie.
 5. Samorząd studencki prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw naukowych, kulturalnych i bytowych studentów.

§ 34.

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją  dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
 2. W skład każdej z komisji wchodzą:
 • powołany przez rektora przewodniczący, którym jest zawsze nauczyciel akademicki;
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich, powołany przez rektora;
 • przedstawiciel studentów, powołany przez rektora, spośród osób wskazanych przez samorząd studencki;
 1. Komisje  powoływane  są na trzyletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna się w dniu
  1 października roku powołania i trwa do 30 września w roku, w którym upływa kadencja .
 2. Mandat członka komisji, będącego nauczycielem akademicki wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, a będącego studentem – z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 3. Na wniosek przewodniczącego komisji, rektor może odwołać członka komisji, który nie przybył na trzy kolejne posiedzenia.
 4. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku, wydalenie
  z uczelni .
 5. Zasady i szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa ustawa.

§ 35.

 1. Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Rektor może określić dodatkowe wymagania   konieczne do przyjęcia na dany kierunek studiów podyplomowych.
 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych określone są
  w regulaminie studiów podyplomowych  oraz w regulaminie opłat.
 3. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w oparciu o zasady rekrutacji, ustalone przez Rektora.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa uczelni

§ 36.

 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
 2. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, także w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa – zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 37.

Źródłami finansowania Uczelni są:

 • wpływy z opłat pobieranych przez Uczelnię od studentów i uczestników innych form kształcenia;
 • dotacje, darowizny, granty i inne tytuły przewidziane prawem ;
 • wpływy z odpłatnych usług badawczych;
 • przychody ze sprzedaży własnego mienia oraz odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie;
 • dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków, organizacji międzynarodowych;
 • środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi;
 • środki pochodzące z prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej.

§ 38.

 1. W celu uzyskania dodatkowych środków finansowych Uczelnia może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej może uzyskiwać dochody m. in. ze świadczenia  usług informacji naukowej, doradztwa, świadczenia usług konsultingowych, świadczenia usług w zakresie reklamy, marketingu, usług informacji gospodarczej, wykonywania badań i analiz rynkowych, organizowania konferencji, seminariów i kongresów, prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży książek i e-wydawnictw.
 2. Rektor, za zgodą Założyciela, podejmuje decyzję o prowadzeniu wyodrębnionej działalności gospodarczej oraz określa zasady j ej organizacji.
 3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Rektor.
 4. Prowadzona działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z zadaniami i misją Uczelni.

§ 39.

 1. Uczelnia, zgodnie z Ustawą, tworzy fundusz stypendialny i fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych .
 2. Uczelnia, w trybie przewidzianym w Ustawie, udziela studentom pomocy materialnej.
 3. Uczelnia może tworzyć własny fundusz stypendialny, z którego mogą być przyznawane stypendia  dla  pracowników   oraz  studentów  niezależnie  od  stypendiów  przyznawanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów.
 4. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu, o którym mowa w ust. 2 ustala i
   zatwierdza Rektor, za zgodą Założyciela.

Rozdział VII

Likwidacja Uczelni

§ 40.

 1. Likwidacja Uczelni może nastąpić w następujących przypadkach:
 • spadku liczby kandydatów na studia do poziom uniemożliwiającego finansowanie działalności Uczelni z opłat za naukę, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej likwidację, prognozami dotyczącymi napływu nowych środków
  i kapitałów, przy uwzględnieniu wszelkich należności i zobowiązań Uczelni;
 • innych okoliczności uniemożliwiających finansowanie kosztów jej działalności;
 • cofnięcia pozwolenia na utworzenie Uczelni lub na kształcenie na ostatnim kierunku.
 1. Likwidacja Uczelni następuje na podstawie decyzji Założyciela, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zapewnieni u studentom możliwości kontynuowania studiów.
 2. Likwidacja Uczelni polega na zadysponowaniu składnikami materialnymi
  i niematerialnymi jej  majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli ,
  w szczególności pracowników i studentów.
 3. Likwidację Uczelni prowadzi likwidator powołany przez Założyciela.
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 • dokonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji;
 • sporządzenie planu finansowego likwidacji Uczelni;
 • powiadomienie  właściwych organów o likwidacji Uczelni.
 1. Otwarcie likwidacji Uczelni powoduje, że:
 • kompetencje  organów  Uczelni w zakresie dysponowania jej majątkiem  przejmuje likwidator;
 • Uczelnia nie prowadzi przyjęć na studia;
 • dotacja  podmiotowa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów jest przekazywana Uczelni w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.
 • studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji  mogą być  kontynuowane  nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji.
 1. Koszty likwidacji Uczelni są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami ewentualnych wierzycieli.
 2. Otwarcie likwidacji Uczelni oraz wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności likwidator ogłasza  trzykrotnie w prasie, w odstępach nie krótszych   niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
 3. Likwidator sporządza bilans otwarcia i przedstawia go Założycielowi.
 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje w rejestrze uczelni niepublicznych wpisu o dodaniu do nazwy uczelni oznaczenia „w likwidacji”.
 5. Oznaczenie „w likwidacji” nie dotyczy wydawanych w tym czasie świadectw
  i dyplomów.
 6. Likwidator podejmuje starania w celu zapewnienia możliwości kształcenia  studentom na innych uczelniach.
 7. Likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o  zakończeniu  likwidacji.  Z  dniem  zakończenia  likwidacji  Uczelnia  zostaje  wykreślona z ewidencji uczelni niepublicznych.

§ 41.

 1. W przypadku utraty osobowości prawnej przez Założyciela Uczelni prawo założycielskie Uczelni oraz wszelkie związane z tym prawem funkcje, uprawnienia i obowiązki przechodzą na Spółkę pod firmą „SGK Edukacja” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rej estru Sądowego, pod numerem KRS: 0000797890.
 2. O fakcie utraty osobowości prawnej przez Założyciela Uczelnia niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Rozdział VIII

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa

§ 42.

 1. O utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni dba Rektor.
 2. Rektor w razie powstania okoliczności uniemożliwiających funkcjonowanie Uczelni, może czasowo zawiesić  zajęcia w całej Uczelni lub jej określonych jednostkach organizacyjnych albo też zarządzić czasowe zamknięcie Uczelni lub jej jedno stek organizacyjnych.

§ 43.

 1. Pracownicy Uczelni lub jej studenci mają prawo organizowania i uczestniczenia
  w zgromadzeniach na terenie Uczelni. Listę osób organizator zgromadzenia przedstawia Rektorowi.
 2. O zamiarze zwołania  zgromadzenia  organizatorzy  powiadamiają  rektora  co  najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem zgromadzenia podając : ceł zgromadzenia, miejsce, porządek dzienny, datę i czas rozpoczęcia, oraz wskazując osoby odpowiedzialne za jej przebieg. Organizatorzy zgromadzenia zobowiązani są do podani a nazwiska przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni niezbędna jest zgoda Rektora udzielona na 48 godzin przed jego rozpoczęciem.
 4. W zgromadzeniu z własnej inicjatywy mogą uczestniczyć władze Uczelni oraz przedstawiciele Założyciela.
 5. Przewodniczący zgromadzenia otwiera, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie, chyba że powierzy swoje obowiązki innej osobie albo uczestnicy zgromadzenia za jego zgodą, wybiorą innego przewodniczącego.
 6. Przewodniczący zgromadzenia podejmuje środki mające zapewnić prawidłowy przebieg zgromadzenia. W szczególności może on żądać opuszczenia zgromadzenia przez osoby, których zachowanie narusza porządek zgromadzenia.
 7. Na zgromadzenie Rektor może delegować swoje go przedstawiciela .
 8. Jeżeli przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa, Rektor albo jego  przedstawiciel po uprzedzeniu organizatorów rozwiązuje zgromadzenie. Jeżeli Rektor  albo jego przedstawiciel jest na zgromadzeniu nieobecny, obowiązek rozwiązania zgromadzenia ciąży przewodniczącym.

Rozdział XIX

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 44.

Statut Uczelni nadaje i zmienia Założyciel.

§ 45.

Uczelnia posiada godło, którym jest poniższy znak graficzny: